Organizing Committee:
Honorary Chairman:
Prof. Zhi-Quan Shen (Huangzhou)
Prof. Er-Kang Wang (Changchun)
Prof. Qun-Ji Xue (Lanzhou)
Prof. Yong-Zheng Hui (Shanghai)
Prof. Chao-Shiuan Liu (Xinzhu)
Prof. Fa-Shen Li (Lanzhou)
Prof. Jin-Bao Zhao (Lanzhou)

Executive Committee:
Prof. Yun-Pu Wang (Lanzhou)
Prof. Xin-Fu Pan (Lanzhou)
Prof. Albert S.C.Chan (Hong Kong)
Prof. Teng-Kuei Yang (Taichung)

Academic Committee:
Prof. Chi-Ming Che (Hong Kong)
Prof. Henry N.C.Wong (Hong Kong)
Prof. Biao Jiang (Shanghai)
Prof. Guo-Qiang Lin (Shanghai)
Prof. Han-Jie Hu (Beijing)
Prof. Guo-Qiang Chen (Beijing)
Prof. Ying-Wu Yin (Beijing)
Prof. Ji-Shuan Suo (Lanzhou)
Prof. Ding-Yang Zhao (Taipei)
Prof. Chin-Kang Sha (Hsinchu)
Prof. Chris Chiu (Taipei)
Prof. Michael Yang (Hong Kong)
Prof. S.T.Lee (Hong Kong)
Prof. Johnsee Lee (Hsinchu)
Dr. Yun He (Sandiago)
Dr. Philip Ma (Delaware)
Dr. Cheng-Guo Jia (Fukoku)