July 15-18, 2002  Ocean University of Qingdao, China

 

Academic Advisory Board

 • Chairman
  • Cun-Hao Zhang# (Chinese Academy of Sciences, and National Natural Science Foundation of China)
 • Vice Chairmen
  • Hua-Shi Guan# (Ocean University of Qingdao, Qingdao)
  • Fu-Song Wang# (Chinese Academy of Sciences)
  • Dao-Ben Zhu# (Chinese Academy of Sciences)
 • Members
  • Chun-Li Bai# (Chinese Academy of Sciences)
  • Xin-He Bao (Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences)
  • Jie-Sheng Chen (Jilin University)
  • Yi Chen (Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)
  • Wei-Hai Fang (Beijing Normal University)
  • Shou-Hua Feng (Jilin University)
  • Jian-Guo Hou (University of Science & Technology of China, Hefei)
  • Lei Jiang(Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)
  • Wei-Dong Li (Lanzhou University)
  • Zhong-Li Liu(Lanzhou University)
  • Xian-Ping Meng (National Natural Science Foundation of China)
  • Jin-Gui Qin (Wuhan University, Wuhan)
  • Pan-Wen Shen# (Nankai University)
  • Yu-Han Sun (Shanxi Institute of Coal Chemistry, Chinese Academy of Sciences)
  • Hui-Lin Wan# (Xiamen University)
  • Hui Wang (National Natural Science Foundation of China) 
  • Li-Xiang Wang (Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences)
  • De-Xing Wu (Ocean University of Qingdao, Qingdao)
  • Zheng-Feng Xi (Peking University)
  • An-Long Xu (Zhongshan University, Guangzhou)
  • Guang-Xian Xu# (Peking University)
  • Xiao-Zeng You# (Nanjing University)
  • Zhi-Gang Yu (Ocean University of Qingdao)
  • Jing Zhang (Ocean University of Qingdao, Qingdao, and East China Normal University, Shanghai)
  • Zheng-Bin Zhang (Ocean University of Qingdao, Qingdao)
  • Dong-Yuan Zhao (Fudan University, Shanghai)
  • Jin-Cai Zhao (Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences)
  • Yu-Fen Zhao# (Tsinghua University, and Xiamen University)
  • Li-Zhong Zhu(Zhejiang University)
  • Guo-Shun Zhuang (Beijing Normal University)
   # Academicians of Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering. 

© 2001 Molecular Diversity Preservation International (MDPI), Basel, Switzerland