ORGANIZING COMMITTEE
  Conference Chairman :
 • Professor Hongyuan Chen (Nanjing University, P. R. China)

  Executive Chairman:
 • Professor Huangxian Ju (Nanjing University, P. R. China)


  International Coordinator :
 • Dr. Shu-Kun Lin (MDPI, Basel, Switzerland)

  WSIS Event Chairman :
 • Dr. Francis Muguet (ENSTA, France)

  Members:

 • Professor Jun Chen (Nanjing University, P. R. China)
 • Professor Yi Pan (Nanjing University, P. R. China)
 • Professor Qianqun Zhuang (National Natural Science Foundation of China)
 • Professor Genxi Li (Nanjing University, P. R. China)
 • Professor Junjie Zhu (Nanjing University, P. R. China)
 • Dr. Xueji Zhang (World Precision Instruments, Inc. USA)
 • Professor Xinhua Xia (Nanjing University, P. R. China)